Strategický plán

1      ÚVODEM

Vážení čtenáři, právě držíte v rukou dokument, jehož ambicí je definovat základní cíle dalšího působení Bez mámy, z.s. - české neziskové organizace zaměřené na pomoc dětem v Tanzánii. Organizace existuje již od roku 2006, od kdy její činnost vycházela z nadšení nejen jejího zakladatele, ale i jeho následovníků. Po devíti letech byl vybudován základ infrastruktury v Tanzanském Mahangu a postupem času přicházely nové podněty a nápady, jak základní cíl, tedy pomoc tanzanským dětem, naplňovat.

Možností pomoci je mnoho, není však v našich silách všechny tyto možnosti realizovat – tento dokument jsme sestavili proto, aby cesta, na kterou jsme se vydali, měla jasný cíl, byla srozumitelná a abychom se nevydali nevědomky jiným směrem.

 

2      VIZE, POSLÁNÍ A VZNIK ORGANIZACE

2.1  VIZE

Poskytovat vzdělání, zázemí a další podporu dětem, které se nacházely v obtížných životních podmínkách, a které díky této pomoci změnily svůj život, přijaly za něj zodpovědnost, i za životy svých blízkých a tím přispívají k přetváření regionu na důstojné místo pro život.

2.2  POSLÁNÍ

Posláním organizace je podpořit děti v oblasti vzdělávání, pracovních, sociálních i společenských návyků; vybudovat Centrum pro sirotky v Mahangu v Tanzánii jako opravdový domov dětem, které svůj domov ztratily a přispívat ke vzdělanosti regionu zkvalitněním zázemí i výuky v místních školách.

2.3  PROČ PRÁVĚ VZDĚLÁVÁNÍ?

O založení organizace si v podstatě řekli samotní obyvatelé Mahanga, kteří velmi intenzivně vnímali, v jakých tíživých podmínkách některé děti žijí, aniž by se někdo o ně postaral. Mnoho dětí žije u příbuzných nebo s rodiči, ale v podmínkách tak chudobných, že si nemohou dovolit chodit do základní školy. Změnit tak tyto životní podmínky alespoň u jednoho dítěte a dát mu šanci na lepší život v dospělosti má velký význam.

Z výše uvedených důvodů tedy vznikla organizace, která se snaží bojovat s chudobou a nevzdělaností v daném regionu Tanzánie a vytvořila si tam dobré zázemí, jak partnerské, tak i materiální (např. vybudováním stabilní misijní stanice). Bez mámy, z.s. velmi intenzivně spolupracuje především se dvěma místními organizacemi:

-        Without Mother Organization - jako partner pro koordinaci a realizaci projektů v Tanzánii

-        Sisters of Our Lady Queen of the Apostles of Mbeya - jako partner pro správu projektů v Tanzánii

 

3      STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE

Primární snahou organizace je především ovlivnit úroveň vzdělanosti dětí pomocí níže uvedených zvolených strategických cílů a jejich průběžného naplňování; přičemž se chce zaměřit na sirotky a děti žijící v podmínkách, které jim nedovolují dosáhnout ani základního vzdělání.

Díky podpoře ve vzdělávání a poskytnutému zázemí by měly děti být schopné si v dospělosti najít a udržet pracovní místo, a tím zabezpečit sebe a své rodiny. Vedle vzdělávání budou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k životu. Organizace Bez mámy, z.s. má potenciál změnit těmto dětem jejich budoucnost a zlepšit jejich životní podmínky.

Jak se daří plnit vše, co by organizace ráda uskutečnila, bude monitorovat v čase na základě bezprostředních výstupů[1] – následných výsledků[2] – dlouhodobých dopadů[3].

A jak budou vypadat nejbližší výstupy jednotlivých strategických cílů ve sledovaném období  je uvedeno u jednotlivých cílů uvedených v této kapitole. Zároveň tam najdete i formu pomoci, kterou je možné využít, pokud jste se rozhodli připojit na společnou cestu. Dveře jsou pochopitelně otevřené i vůči Vaší kreativní pomoci.

V časovém horizontu této strategie chce organizace dosáhnout těchto výsledků, které se budou průběžně monitorovat:

1.     Počet dětí, které díky pomoci úspěšně ukončily ZŠ, SŠ, VŠ.

Stanovovat si za cíl konkrétní počty nemá příliš smysl, protože samotné nic neřeknou o výkonu a pomoci organizace. Snižování počtu dětí, které nedosahují na vzdělání, může ukázat např. i fakt, že díky pomoci nebo změně státní politiky chudých dětí ubývá, což by byl jistě krásný výsledek. Budeme chtít ročně sdělovat počty těch dětí, kterým jsme pomohli se zahájením výuky na jednotlivých stupních a samozřejmě i počty těch, které jsme dovedli až do jejich ukončení.

2.     Výčet zajímavých[4] profesí, které díky poskytnuté podpoře vykonávají bývalí beneficienti.

Věříme, že i tyto chudé děti mají profesní sny. I s tím bychom jim rádi pomohli. Ve zprávách o naší činnosti bychom rádi uváděli i tyto profesní úspěchy. Vzhledem k tomu, že můžou být během na delší trať, budeme se jimi chlubit v dlouhodobějším horizontu.

3.     Počet podpořených škol ročně.

Pomocí realizace projektu Škola škole bychom rádi podporovali jednotlivé školy v Tanzánii. V době zpracování strategie již podporujeme 7 škol.

Podpora, která bude dětem poskytnuta, může rovněž mít mnoho celospolečenských pozitivních dopadů. Díky naplnění strategických cílů lze zároveň konstatovat, že dojde i k růstu vzdělanosti v regionu, ke zlepšení ekonomické situace v daném regionu, k celkovému zlepšení míry nezaměstnanosti, k podpoře místních firem a organizací. Jsou to možná až příliš vzletné fráze a příliš ambiciózní cíle, ale třeba právě drobnými krůčky se v řádu desítek let i tyto oblasti mohou změnit.

 

3.1  CÍL 1: PODPORA MÍSTNÍCH ŠKOL 

Hlavním zaměřením organizace je vzdělávání dětí, resp. zajištění alespoň základního vzdělání, které v Mahangu není tak samozřejmé jako v ČR. Proto díky projektu Škola škole dochází k podpoře místních škol.

Úkolem Bez mámy, z.s. je vyhledat v Mahangu školy, zjistit jejich potřeby (např. oprava střechy, výměna oken, výmalba stěn či jiné) a zároveň vyhledání škol v ČR, které mají zájem a ochotu pomoci. Česká škola si vybere tu svou partnerskou v Tanzánii a zorganizuje dobročinnou akci – jarmark, výstavu, představení, případně cokoliv jiného, co pomůže škole získat finanční částku. Ta je poté zaslána partnerské škole v Tanzánii na předem určený účel. Děti české školy pak díky poskytnuté fotodokumentaci mohou sledovat, jak se jim podařilo pomoct africkým dětem.

Pomoc místním školám je také realizována díky materiálním darům, které se organizaci podaří získat, případně zprostředkuje dobrovolníky – učitele, kteří jsou ochotni zde nějaký čas vypomáhat.

Jedna z aktivit, kterou by organizace ráda zavedla je obdoba projektu Škola škole, ale zaměřená tentokrát nikoliv na české školy, ale na české rodiny či individuální dárce („firma škole“, „člověk škole“). 

Výstupem cíle bude:

-        Počet nových realizovaných partnerství mezi českými a tanzanskými školami (předpoklad je alespoň 1 nové partnerství ročně).

-        Celková částka zaslána pro pomoc tanzánským školám

Vaše forma pomoci:

-        Vyhledávání vhodných českých partnerských škol, prezentace projektu, zajišťování komunikace mezi školami

-        Materiální a finanční příspěvky africkým školám na konkrétní oblast pomoci

 

3.2  CÍL 2: VZDĚLÁVÁNÍ PRO SIROTKY 

Spolek Bez mámy buduje Centrum pro sirotky v Mahangu (dále jen „Centrum“). Toto Centrum by mělo být sestaveno z několika budov, včetně dvou ubytoven pro dívky a chlapce, které nemají své rodiče, potažmo své domovy. K vybudování tohoto zázemí patří i jeho vybavení, zajištění infrastruktury (voda, hygienické zařízení apod.).

Dětem, které budou vyrůstat v tomto sirotčinci, chce organizace poskytnout potřebné vzdělávání a k tomu odpovídající zázemí. Konkrétně se jedná o následující formy pomoci:

3.2.1     Dílčí cíl: Finanční a materiální podpora dětem z Centra

Pro zajištění podpory sirotků je potřeba:

-        Dostavět Centrum a zavést mechanismy pro jeho soběstačné fungování. Chybí dobudovat ubytovnu pro dívky, hospodářskou budovu a zároveň také jejich dovybavení.

-        Finančně a materiálně podpořit děti ve vzdělávání – nákupem školních pomůcek, oblečení, knih, apod.

Výstupem dílčího cíle bude:

-        Dostavěné Centrum pro sirotky

-        Počet podporovaných dětí

Vaše forma pomoci:

-        Organizace finanční sbírky, charitativní akce

-        Dobrovolnická pomoc v místě realizace – řemeslníci, učitelky, vychovatelky apod.

-        Jakákoliv finanční či materiální pomoc

 

3.2.2     Dílčí cíl: Zavedení dílen a výuka řemesel

Předpokládá se zavedení výroby výrobků a poskytování služeb denní potřeby (např. šicí dílny, výroba šperků, bambusové výrobky, oprava motorek či truhlárna, apod.), a to s využitím místních žen a mužů na pracovní smlouvu či dohodu, přičemž by dílna zároveň mohla sloužit jako výuka řemesel pro děti.

Výstupem dílčího cíle bude:

-        Vybavená dílna

-        Počet realizovaných výukových seminářů

-        Počet účastníků těchto seminářů 

Vaše forma pomoci:

-        Dobrovolníci - řemeslníci schopni vést výuku v dílnách

-        Poskytnutí materiálu, nářadí, apod., příp. finanční pomoc pro jejich nákup 

 

4      ZÁVĚREM 

Cílem výše definované strategie Bez mámy, z.s. je zprostředkovat vize a myšlenky, které nosíme v hlavách (a taky v srdcích), druhým lidem. Byla sepsána proto, aby cesta, na kterou jsme se vydali, měla jasný cíl, byla srozumitelná a abychom se ani my sami nevydali nevědomky jiným směrem. Zda se nám to vše daří (a případně jak dobře) můžete průběžně pak sami zhodnotit ve výročních zprávách organizace, v průběžných aktualitách, které budeme prezentovat na našich stránkách a také v průběžně monitorovaných ukazatelích (výsledcích), které jsme si stanovili v jedné z kapitol.

Věříme, že jsme si své cíle stanovili správně, že jsme je především plánovali s myšlenkou na jednu z nejdůležitějších součástí lidského života – vzdělání, protože jedině vzdělaný člověk dokáže změnit svůj osud, své postavení a celý svůj život. Věříme, že taková investice se vždy vyplatí.

Nezaručujeme 100% úspěšnost, a neočekáváme žádnou vděčnost. Radost z vykonané práce a z veškerého vynaloženého úsilí nám přinese i pouhý úsměv na rtech dětí.

 

Pokud pomůžete, stejnou radost zažijete i Vy.

 

Děkujeme

 

 

Tomáš Gongol

Předseda spolku

 

 [1] Výstup je definován jako objem produktu z dané aktivity (kvantifikace projektu), - např. za získané peníze postavíme školu.

[2] Výsledek je bezprostřední výnos z realizovaného projektu (využití projektu) – výstavbou školy jsme ročně mohli vzdělávat určitý počet dětí.

[3] Dopadem se pak rozumí důsledky způsobené realizací projektu (změny zachycené v delším období) – např. vyšší míra gramotnosti v daném území.

[4] Mezi zajímavé profese považujeme ty, které se vymykají běžnému standardu v této lokalitě; profese, které by např. bez pomoci a podpory ve vzdělávání nebyly nikdy dosaženy a zároveň se i případně jedná o vysněnou práci; sen, který si bývalý beneficient vybojoval svou vlastní pílí a snahou.