Tento text je přílohou ke sbírce cílené na řešení důsledků krize způsobené pandemií viru Covid-19 v sirotčinci v Mahangu v Tanzanii. Účelem tohoto článku je poskytnout doplňující informace o současném stavu v dané oblasti a podrobněji vysvětlit způsob využití vybíraných finančních prostředků.

Zmapovat reálnou situaci ohledně šíření koronaviru v Tanzanii, podobně jako v dalších afrických státech, je nesrovnatelně náročnější než ve vyspělých státech západního světa. Přesnější by bylo říci, že s ohledem na nedostatečné vybavení, absenci zdravotního materiálu a personálních kapacit, je to úloha takřka nereálná. Zaznamenaný výskyt covidu-19 v afrických zemích je tak naprostým zlomkem skutečného stavu. 

„Na fotografii je koordinátor David, který momentálně zajišťuje fungování Centra pro sirotky v nouzovém režimu a také nám podává aktuální informace o vývoji situace.“

S ohledem na klimatické podmínky nebo skladbu populace se část odborné veřejnosti domnívá, že dopady pandemie můžou být mírnější než například v Evropě nebo Spojených státech, podobně se však objevují i hlasy, které hovoří o katastrofě nebývalých rozměrů.

Přesto, že nelze s přesností předvídat dopady samotného onemocnění a jeho šíření, můžeme jasně a zřetelně pozorovat následky preventivních opatření, která jsou v Tanzanii realizovány. Problém nastává především v tom, že na rozdíl od evropských států nemá Tanzanie reálné možnosti kompenzovat důsledky nouzového stavu.

Jasným příkladem je uzavření škol. V našich podmínkách je absence prezenční výuky řešena distanční formou, a to za pomoci moderních technologií. V regionu, ve kterém se nachází Centrum pro sirotky v Mahangu, však nemá drtivá většina škol ani elektrický proud a internet není mezi místními zdaleka běžnou záležitostí. Školství a potažmo vzdělávání je tak již od poloviny března v Tanzanii zcela paralyzováno. 

„Na této fotografii je slečna jménem Stela, která studuje, aby se mohla stát učitelkou. V těchto časech pomáhá s výukou základních předmětů v Centru pro sirotky.“

V Tanzanii také aktuálně hrozí, že dojde k omezení volného pohybu osob a zákazu vycházení. Podobně jako v případě školství však neexistuje efektivní způsob, jak zachovat fungování obchodu s potravinami a dalším běžným zbožím, ten se totiž odehrává především na rušných venkovních tržištích.

Realizovat komplexní řešení této situace je nad rámec možností malé, lokálně působící organizace Bez mámy, z.s., která se stará o tři desítky sirotků. Nezbývá nám proto než se soustředit na to, co ovlivnit můžeme. S ohledem na současnou situaci a možné krizové scénáře se snažíme především o prevenci formou zvýšených hygienických opatření a posilováním imunity dětí zvýšeným přídělem ovoce. Vytváříme také zásoby nejnutnějších potravin a léků pro případ selhání místní infrastruktury a zásobování.

Z dlouhodobého hlediska je naší prioritou podporovat vzdělávání, které je klíčovým prvkem pro rozvoj osobnosti a samostatnosti dětí a mladých lidí. Sirotci jsou zavřenými školami ohroženi dvojnásob. Nejen, že nemají adekvátní přístup ke vzdělávání, ale schází jim také opora učitelů, kteří do značné míry suplují dospělý vzor a morální autoritu, kterou v normálním případě zastávají rodiče.

Sbírka je pořádána za účelem:

          Personálního zajištění domácí výuky (plat učitele)

          Nákupu učebních pomůcek (křídy, psací potřeby, sešity...)

          Zajištění hygienických potřeb (dezinfekce, roušky, čisticí prostředky...)

          Navýšení přídělů ovoce 

          Zajištění rezervy základních léků 

          Podpory potravinové samostatnosti v době krize (vyšší podpora zásobování pro případ selhání místní infrastruktury)

          Podpory dalších výukových aktivit (šití a ruční práce, multimediální a interaktivní výuka)

Nadstandardní výdaje pro fungovaní Centra pro 30 sirotků na 1 měsíc = 18 000,- Kč

          Platy pro lektory základních předmětů pro ZŠ a SŠ                     =      7000,- Kč

          Sešity, psací potřeby, křídy a další pomůcky                                  =        600,- Kč

          Dezinfekční prostředky a standardní ochranné pomůcky      =      1000,- Kč

          Ovoce pro děti 2x týdně                                                                            =      2400,- Kč

          Rezervní zásoba základních potravin a léků                                   =      7000,- Kč

Primárním cílem sbírky je zajistit prostředky pro fungování nouzového režimu Centra pro sirotky v Mahangu na dobu alespoň 3 měsíců = 54 000,- Kč

V centru pro sirotky v Mahangu se snažíme vzdělávat děti a mladé lidi i mimo oblast školních osnov, hledáme možnosti rozvoje praktických dovedností a využití interaktivních výukových pomůcek. Součástí dlouhodobých cílů je také podpora kritického myšlení a kreativního vzdělávání. Také proto má i tato sbírka několik dalších cílů nad rámec zajištění toho nejnutnějšího:

          Zakoupit šicí stroje (jeden nejlépe dva) – 1 šicí stroj                          =  4000,- Kč

          Materiál na šití roušek, které budou distribuovány potřebným   =  1000,- Kč 

          Nová přenosná tabule na výuku                                                                 =  2000,- Kč

          Bateriemi napájené reproduktory pro multimediální výuku         =  3000,- Kč

Šicí stroje pomohou nejen v době krize pro šití roušek, ale celkově při zpravování oděvů a školních uniforem. Mladí lidé z centra zároveň mohou získat dovednost, která jim bude prospěšná v jejich budoucím profesním i osobním životě.

Od loňského roku, kdy se nám podařilo pořídit dataprojektor, také realizujeme multimediální výuku. Obzvláště v těchto dobách je to velice užitečný nástroj. Dětem jsou promítána výuková videa ve svahilštině i angličtině a nejrůznější zajímavosti ze světa. Jedná se však stále spíše o doplněk, který slouží k rozšiřování obzorů. Zajištění výuky za přítomnosti zkušeného učitele či lektora je stále naší velkou prioritou. Odkaz na sbírku ZDE

Případně můžete přispět přímo na účet veřejné sbírky Bez mámy, z.s.  číslo 2400096696/2010 (V poznámce uveďte "KRIZE19").

Autor:
Matouš Homola